Главный Каталог Статей РФ
75781 авторов, размещено 46231 статей, сейчас на сайте пользователей: 40 Статистика
Аватар tempus88

Плебсология

Категория:  Статьи на других языках  | Автор:  tempus88 | Опубликовано: 18.03.2010
Плебсологічна оцінка адвокатської діяльністі і ролі мирного натовпу
у забезпеченні конституційного принципу верховенства права

Початково зауважимо, що проблема адвокатської діяльності і ролі мирного натовпу у забезпеченні конституційного принципу верховенства права є дещо не традиційною, інакше кажучи не типовою. Причім така не традиційність виявляється не тільки у широкому науково-правовому, чи навпаки галузевому її значенні, у тому числі філософсько-правовому. Разом з тим, досліджуване нами питання оригінально форматується в межах деякої плебсології як новітнього філософсько-правового вчення [2]. Одначе про все у певній логічній послідовності.
По-перше, плебсологія – нововведене філософсько-правове поняття, що являє собою систему відповідних поглядів про масову участь мудрого простонароду в право-державотворчих та інших позитивних і негативних природно-соціальних процесах, у тому числі глобалізму і антиглобалізму, фінансово-економічних, політичних систем і криз, так само й світових, різного виду виборів, плебісцитів рівночинно поглядів про захист природи; прав та свобод людини; ґендерної рівності; сім’ї; національних та соціальних груп; рідної національної, а також справедливої інтернаціональної державності; мов, культур, та ін., з метою побудови світового класичного громадянського суспільства [6, 61-66]. До речі, одне з завдань плебсології полягає у виконанні конституційних вимог щодо запобігання суспільних заворушень. Отож, плебсологія – це нове філософсько-правове вчення, що було започатковане і в повній мірі сформатоване на межі ІІ і ІІІ тисячоліть нашої ери, на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченко за деякої участі Міжгалузевого інституту управління.
Одночасно плебсологія перебуває у фазі її становлення як новітньої міждисциплінарної правової науки. Осмислюючи об’єкт пізнання плебсології як названої науки, необхідно зазначити, що таким, зокрема, є нації (народи) із закономірностями їхньої поведінки в умовах державності, у тому числі закономірностями природно-правового характеру. Предметом же вивчення даної науки можливо вважати щойно наведену конкретизовану структуру змісту плебсології як філософсько-правового вчення.
Іншими словами плебсологія не є науковим єретизмом, а за своєю формою та сутністю, в даний період – і українського і європейського право-державотворення вдало трансформується в сучасну правову науку. Разом з тим, дохідливо збагнути, що плебсологія як наука явно виходить за межі правової галузі знань. Зокрема, з плебсологічної тематики, на базі Міжгалузевого інституту управління було проведено дві Всеукраїнські науково-практичні конференції. Окрім того, в процесі VII Міжнародної наукової конференції (проведеної на виконання Указу Президента України № 343/2008 від 11 квітня 2008 р. на основі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) “Українська культура в історичному розвитку та державотворенні” присвяченій 170-річчю від дня нагородження Павла Чубинського функціонувала підсекція “Плебсологія”. Вийшли у світ також наукові роботи з плебсологічної тематики за авторством В.О. Корчинського [3], О.Р. Михайленка [4] та інших авторів.
Отож, чітко визначенні об’єкт та предмет пізнання плебсології як філософсько-правового вчення і як правової науки. Окрім того, у першому науковому форматі доведена і наявність відповідних законів та окреслена в переліку певна сукупність плебсологічних аксіом. Рівночасно виділені завдання, система і принципи плебсології, показані історія її зародження та періоди розвитку.
По-друге, відомо, що конкретизація конституційних завдань адвокатури України, як добровільного професійного громадського об’єднання, влучно передбачена законодавцем у ст.1 Закону України “Про адвокатуру”. Такими, зокрема, є сприяння в захисті прав, свобод та репрезентуванні (представленні) законних інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, а також наданні їм іншої юридичної допомоги. У теперішній період українського право-державотворення є визнаним, що «історичний шлях виникнення та розвитку [національної – М.С.] адвокатури доцільно простежити з того часу, коли вона була організаційно оформлена й законодавчо закріплена як особливий правовий інститут [2, 3]. Проте, з плебсологічного світобачення становлення та розвиток адвокатури, як особливої в державі деонтологічної інституції, правового механізму регулювання її діяльності, так само й сучасної адвокатури в Україні, закономірно бере свій природний початок з історичної доби глибокої давнини, а фактично з додержавного періоду. Започаткування, передусім окремих ознак названого правового інституту практично тривало в часі паралельно з процесом первісної життєдіяльності людини, в умовах так званого дикого натовпу, причім як мирного так і агресивного. Це стосувалося й того натовпу, що скоює свавілля. За деякий історичний час суспільна організація людства зазнала значного прогресу, а саме набула стадної форми, як особливого перехідного стану, для раннього періоду первіснообщинного ладу.
Аналіз процесу генезису життєдіяльності людства в умовах нашого земного світу засвідчує, що є три головні взаємозалежні природно-соціальні, а отже і правові форми існування людини: натовп, сім’я і державність. Щодо державності, то у плебсологічному світобаченні названа правова форма існування людини буде мати умови природно-соціальної комфортності за чотирьох генеральних обставин. Перша обставина – державність має бути національною, друга – справедливою інтернаціональною, третя – в державі має панувати законність, що поєднана з вірою в Бога, четверта – в державі має панувати єдність (солідарність) народу. Що стосується української державності, то означена в сучасний період її розвитку не є ні першою, ні другою, а фактично, являє собою рідкісний, складний, корумпований політично трьохвекторний інтернаціональний субстрат. Разом з тим, кожний з названих природно-соціальних інститутів характеризується певною системою тільки йому властивих ознак. Це означає, що у будь-якій з наведених ситуацій плебсологічні умови закономірно вимагали і продовжують вимагати для конкретної людини належних способів її захисту. Передусім захисту природних прав та свобод, а згодом і законних інтересів. У зазначену концепцію оригінально вписується тематика започаткування і розвитку адвокатської діяльності. Так, у свій час, тобто в далеку давнину, а фактично в додержавний період, та в період до створення сім’ї, коли людина вела так званий стадний спосіб життя натовп виявився однією з надійних умов її самозбереження, важливим способом захисту як від негативних природних так і соціальних факторів впливу. Бо перебуваючи повсякчас у стаді (натовпі) людина з цілком натуральних причин потребувала, і як правило просила фізичного, яково природно-правового захисту, а передусім від інших людей і в першу чергу від одноплемінників. Постраждала особа зверталася з проханням про допомогу до других не зацікавлених або зацікавлених осіб, причім сильніших і тих, хто цінує як справедливість так і правду. Дане твердження вочевидь не потребує доведення і тому форматоване нами як особливе поняття, в загальну систему плебсологічних аксіом. Останні же, як не дивно, мають свою природну чинність і в умовах сучасності.
Висловлена нами посилка (щодо істинних першопричин і умов започаткування та розвитку адвокатської діяльності і її побіжне теоретико-логічне обґрунтування знаходить своє підтвердження також й іншими доказами, зокрема, філологічною генеалогією слова «адвокат». Адже назване походить від німецького advokat, а останнє від латинського advokatus (advocare) і в буквальному перекладі тлумачиться – “кликати на допомогу”.
Отож, нині можливо змоделювати наступну початкову теоретико-практичну конструкцію участі умовного адвоката у процесі фізичного захисту звичаєвих як природно-правових прерогатив та свобод людини. Подія в додержавний період за участі інших осіб (в результаті якої порушувалися звичаєві права і свободи людини, групи людей, родини, стада, а згодом сім’ї, племені) наслідками якої було заподіяння названим суб’єктам різних видів шкоди, безумовно мала природно-правовий характер і відповідно потребувала врегулювання конфліктних відносин між її учасниками. Дохідливо збагнути, що учасниками таких суспільних судових процесів були також і особи, які виконували функції дещо аналогічні теперішнім функціям представництва.
Пізніше, в ході новоявленого, а потім і звиклого для людини право-державотворчого поступу предмет адвокатської діяльності зазнавав суттєвого переоформатування. Найбільш якісно зазначене питання може бути висвітлене в контексті розвитку як суспільно-економічних формацій (рабовласницький лад, феодальний лад, капіталізм, казармовий соціалізм, прогресивний соціалізм) так і притаманних кожному з них періодів розвитку національних державностей. Наприклад, держав Європи – Португалії, Іспанії, Франції Польщі, України та ін.
Можливо припустити, що натовп початково різнобічно впливав на формування та розвиток державності. Він же, як не дивно, в такій же, але в значно демократичнішій мірі продовжує і нині мати певний вплив на сучасні право-державотворчі процеси у будь-якій з країн. Бо мирний натовп – це справді один з особливих суб’єктів як невпинного право-державотворчого процесу, так і умов забезпечення законності. Звідсіля є цілком закономірним, що людина, натовп і державність, в умовах Землі як планети, це єдина особлива, природно-соціальна клітина, правові правила функціонування якої, на превеликий жаль, залишаються до сьогодні не визначені. Значного впливу на формування змісту і названих природно-соціальних елементарних одиниць мають питання менталітету, мови, релігії та ін. Таким чином, доцільно попередньо зробити висновок, що в додержавний період першого етапу правовідносин між особою, яка виконувала ймовірні адвокатські функції, і мирним натовпом, у забезпеченні природного принципу верховенства права, були відносини, які врегульовувалися природно-правовими закономірностями як чинними в суспільстві правилами.
Наступним, другим етапом правовідносин між адвокатом і мирним натовпом, в ході розвитку земного суспільства є часовий період з початком –
виникненням державності. У свою чергу, даний етап ми поділяємо на стадії. Таким чином, перша стадія другого етапу правовідносин між адвокатом і мирним натовпом, в умовах державності, бере свій початок з моменту офіційного запровадження в державах християнства як релігії, що виникла в І столітті нашої ери. Відповідно до християнської етики віруючі мали бути лояльними до чинної державної влади, а протидія владі прирівнювалася до протидії божим настановам.
Християнство ж доволі швидко набувало масового поширення і пізніше постало однією з трьох світових релігій. Початково ж віруючі християни мирними натовпами відвідували церкви, інші місця проведення церковних свят, наприклад, щорічно 19 січня церковне свято Водохреще на пам'ять євангельської легенди про хрещення Ісуса Христа. Інші ж навпаки, будучи переслідувані державною владою сповідували язичницьку, чи другу віру. При цьому вони діяли групами або натовпами. У конфліктах, що виникали кожна з сторін могла вважати себе правою і відповідно потребувати захисту. Інша річ чи знаходила вона цей захист.
Подальшою, третьою стадією правовідносин між адвокатом і мирним натовпом на теренах України є державна доба Речі Посполитої, до складу якої на правах колонії входила перша. Саме за неї були чинними так звані Литовські статути, які і врегульовували ймовірні в державі суспільні відносини. Так, відповідно до Литовського Статуту 1529 року, ті, хто представляв в суді інтереси іншої особи іменувалися «прокуратори», хоча фактично виконували обов’язки адвоката. Терміном же адвокат, як правильно підкреслює М. Коваль, у зазначений період називали винятково адміністративних урядовців [7]. Наведені докази дозволяють поставити під сумнів думку, що становлення адвокатури в Україні відбулося в період польсько-литовської доби [8]. Інша річ, значущість ролі Литовських статутів і Магдебурзького права для процесу історії розвитку адвокатури в Україні.
Четвертою стадією правовідносин між адвокатом і мирним натовпом можливо вважати часову фазу, коли Україна була частиною Російської імперії. І відповідно, п’ятою стадією – часова смуга радянського періоду, шостою – правовідносини між адвокатом і мирним натовпом в теперішній Українській державі.
Тепер фрагментарно про конституційний принцип верховенства права в контексті адвокатської діяльності і ролі мирного натовпу. Принцип Верховенства права в Україні на конституційному його рівні закономірно уречевлюється в єдине сумарне ціле з двох правових доданків, як взаємопов’язаних констант. Так, логічна посилка законодавця ставить нас перед очевидним фактом: в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Як бачимо, перший правовий доданок  слово «визнається» у філологічному його значені, в повній мірі, не стверджує істинність певного факту, чи позитивність ставлення до нього. Це по-перше. По-друге, термін “визнається”  це дієслово, яке означає поняття не завершеної дії, або незавершеного стану як процесу. Звідсіля доцільно зробити попередній висновок, що процес законодавчого визнання в Україні принципу верховенства права завершеного циклу не набув. Далі щодо другого правового доданку  дії принципу верховенства права. Як вбачається зі ст. 7 Основного Закону України дія принципу верховенства права може бути реалізована тільки у тому випадку, якщо такий буде повністю визнаним. Бо якісно діяти може те, що має завершену природну чи соціальну будову.
Інше бачення проблеми визнання принципу верховенства права доцільно тлумачити також у контексті дій певних посадовців – слідчих, суддів, прокурорів, представників органів місцевого самоврядування та ін. Одні з них, в межах своєї компетенції, визнають і забезпечують в дії принцип верховенства права, інші – ні. Такої думки, зокрема, притримується професор Петро Рабінович.
Але верховенство права – це всього лише принцип проголошений в загальних засадах Конституції України, принцип, але не реальність. Права і свободи людини та їх гарантії, як зазначено в ст. 3 Конституції України, визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Саме тому, утвердження та забезпечення зазначених природно-соціальних цінностей і є головним її обов’язком. Відомо, що в реальному житті, захищаючи свої права і свободи, у переважній більшості випадків від держави, людина захищається самостійно. Традиційно у такій конфліктній ситуації морально і матеріально її підтримують члени сім’ї, близькі родичі, друзі, колеги по роботі, знайомі та інші. Захищаючи свої права і свободи та законні інтереси громадяни звертаються до адвокатів. Проте, як підтверджує практика, і цього інколи є мало. Адже в українській державі спостерігаються суцільні порушення законності, масовий правовий нігілізм, у тому числі, серед працівників судової гілки влади. Отже, в окремих випадках, не завадить звернутись за захистом своїх прав та свобод, а відтак законних інтересів як до адвоката, так і до мирного натовпу. Вчасно буде зауважити, що в українському чинному праві питання участі мирного натовпу у захисті прав та свобод людини фактично не врегульовано. Зазначена правозахисна діяльність знаходить закономірне пояснення завдяки принципам природного права і тільки. Тому практично відповідні процеси захисту в державі прав і свобод людини, як інколи і самої національної державності, сприймаються представниками органів її влади, а також громадськістю, яково необхідне, належне, само собою зрозуміле. І це тому, що забезпечуючи у такий спосіб конституційні принципи верховенства права учасники мирного натовпу діють керуючись переконаннями природно-правового характеру. У такій ситуації учасникам мирного натовпу, а також його організаторам-революціонерам доцільно своєчасно звертатися за правовою допомогою до адвоката. Ми припускаємо також випадки, що й адвокат, у різі потреби, при виконанні своїх функціональних обов’язків, має природне право звернутися за плебсологічною підтримкою до мирного натовпу. Щоправда залишаються поки що неврегульованими в правовому значенні деякі організаційні питання такої співпраці. Одначе, якщо законодавець зобов’язує слідчого при провадженні окремих слідчих дій обов’язково залучати присутніми не менше двох понятих (а в кримінальному процесі України має чинність принцип аналогії) то відповідно захиснику як особі, яка в порядку встановленому законом уповноважена здійснювати свої функції не заборонено залучати громадян до пікетувань слідчих ізоляторів, ізоляторів тимчасового тримання, судів, прокуратур, слідчих відділів і управлінь та ін. з метою створення необхідних умов для встановлення істини у справі. Залучення адвокатом – захисником до своєї професійної діяльності психологічної сили мирного натовпу є допустимим лише за умови, що йдеться про забезпечення конституційного принципу верховенства права. Це коли в процесі досудового та судового слідства мають місце явні зловживання з боку працівників органів дізнання, слідчих, прокурорів, суддів та ін. Мабуть не випадково відомий український мислитель Станіслав Оріховський-Роксоланин іще в 1543 році зазначив у своєму напученні королеві польському Сигізмунду Августу, що місцем ремесла адвоката є майдан [1,798]. Це означає, що справжній адвокат має однозначно перебувати у самій гущі народних мас.
У пропонованій роботі ми не торкнулися визначеного Конституцією України (ст. 44) питання права тих, хто працює на страйк з метою захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Хоча страйкуючі також можуть діяти за певних умов у формі мирного натовпу і звичайно ж потребують правової допомоги.
Таким чином, резюмуючи у плебсологічному світобаченні викладене, необхідно констатувати у наступному. Адвокатська діяльність і громадська діяльність мирного натовпу – це дві специфічні, самостійні (правова і природно-правова) форми забезпечення, тобто гарантування конституційного принципу верховенства права. Адвокатська діяльність і діяльність мирного натовпу дають ефективний результат у разі їх поєднання як при захисті від обвинувачення так і при наданні правової допомоги для вирішення справ у судах та інших державних органах в Україні. І це з тих причин, що фактично йдеться про натуральне поєднання в одне єдине ціле – законну як справедливу, мирну силу, двох різновеликих природно-соціальних величин з метою досягнення бажаного як справді істинного. Бо в нинішній українській державно-правовій реальності забезпечення конституційного принципу верховенства права ймовірне за умови дієвості одного з таких плебсологічних законів: «узаконь законного себе з участю поміркованої людської маси і законність запанує».

1. Антологія лібералізму: політикоправничі вчення та верховенство права /Упор.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд; Відп. ред С. Головатий; Науковий ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черево; Вст. сл. С. Головатий. – К.: ”Книга для бізнесу”, 2008. – 992 с.
2. Історія адвокатури України (2 видання) / Ред. кол.: В.В. Медведчук (голова) та інші. – К., Вид-во «СДМ – Студіо», 2002. – 286 с. Сер. «Адвокатура України».
3. Корчинський В.О. Концентри сучасної плебсології: Навчальний посібник. – К., 2009. – С. 55.
4. Михайленко О.Р. Проблеми правотворчості і плебсології в Україні // Вісник прокуратури. – №6(96), червень 2009. – 128 с. – С. 55-60.
5. Скригонюк М.І. Плебсологія як філософсько-правове вчення: Монографія. – К.: Вид-во Парапан, 2008. – 764 с.
6. Скригонюк М.І. Права і свободи людини та європейські стандарти кримінального судочинства: новітні філософсько-правові погляди / Бюлетень Міністерства юстиції України. – № 2(88), 2009. – 143 с.
7. www.justinian.com.ua.
8. www. rusnauka.com.ua.

Все права защищены Скрыгонюк Н.И. (с)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Станьте первым! У нас гости не могут комментировать статьи. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы прокомментировать.
Интересные статьи по теме
Аватар ichopyk
Оперна творчість Дж.Верді В статті дається короткий огляд оперної творчості видатного італійського композитора Дж.Верді. Подані деякі факти з життя композитора....
Категория: Статьи на других языках | Автор: ichopyk | Добавлено: 21.08.2013
Аватар tatyanakaterenyuk
Сценарий первого сентября Сценарий первого сентября на украинском языке в форме морского путешествия, где первоклассники и выпускники - экипажи корабля "Новый учебный год", а учителя - капитаны....
Категория: Статьи на других языках | Автор: tatyanakaterenyuk | Добавлено: 28.07.2013
Аватар Зиёев
The postulates for the logical substantiation of the photon theory of the universe’s origin This is machine translation of author's research, which includes postulates for the logical substantiation of the photon theory of the Universe's origin...
Категория: Статьи на других языках | Автор: Зиёев | Добавлено: 18.06.2013
Аватар Juss841
Колл центр. Що це таке і з чим його їдять? Перебуваючи у вільному плаванні по просторах інтернету, я часто натикаюся на оголошення: «Потрібно оператор колл-центру», або «Call-центр пропонує послуги ...», чи «... телефон гарячої лінії колл цент...
Категория: Статьи на других языках | Автор: Juss841 | Добавлено: 01.02.2011
Аватар sergey_shostka
Народний IPS монітор LG Flatron IPS224T Якщо спочатку 2012 року ми відзначали, що монітори на IPS-матрицях можна було придбати приблизно за $ 200, то сьогодні вони стали ще дешевше. Наприклад, розглянутий LG Flatron IPS224T коштує трохи біл...
Категория: Статьи на других языках | Автор: sergey_shostka | Добавлено: 08.01.2013
Лучшие авторы
Аватар lstk
проектная, строительная организация ЛСТКСТРОЙГРУПП...

Читать

Аватар xtexno.ru
Интернет-магазин Apple. Сейчас в ассортименте xtex...

Читать

Аватар NataliaAntalia
В свободное от основной работы время пишу статьи и...

Читать

Аватар vileshcka
http://24italy.ru

Читать

Аватар Продавец Сыра
«Я хотел подарить ей весь Мир, Луну и Звёзды - под...

Читать

Свежие комментарии
Я проходил курсы на sky****t.ru, а до этого пытался изучить его самост...

Читать

Прибор нужный и необходимый в каждой семье. У нас такой же термометр, ...

Читать

Спасибо за полезный отзыв! Последнее время особенно активно многие жал...

Читать

Особенно восхищает фраза: "прямой участок на выходе воды отсутствует, ...

Читать

Вот встретился отзыв о теплообменнике "Коссет" на форуме специалистов ...

Читать

Напишите нам